Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens / Company details

Invenio, De Brink 6, 1901BD  Castricum, Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Invenio, De Brink 6, 1901BD  Castricum, Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contactgegevens / Contact details

Invenio, De Brink 6 ,1901BD Castricum, The Netherlands, phone +31640085470

Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer

René Pronk. mail: rene@invenio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken / Personal data we process

Invenio verwerkt geen persoonsgegevens online omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Invenio verwerkt enkel persoonsgegevens als u contact met ons opneemt om een product van ons af te nemen.

Invenio does not process any personal data because no personal data can be left on our site. Our website does not intend to collect data about website visitors. Invenio only processes personal data if you contact us to purchase a product from us.

Geautomatiseerde besluitvorming / Automated decision making

Invenio neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Invenio) tussen zit.

Invenio does not take decisions, based on automated processing, on matters that have (significant) consequences can have for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a person (for example, an employee of Invenio) in between.

Bewaartermijn Persoonsgegevens / Retention period of Personal data

Invenio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de belasting een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, adres, mailadres en telefoonnummer.

Invenio does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. We use a retention period of 7 years for the following (categories) of personal data for burdering: First name, last name, address, address and telephone number.

Delen van persoonsgegevens met derden / Sharing of personal data with third parties

Invenio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Invenio only provides to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken / Cookies or similar techniques, that we use

Invenio gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Invenio uses only technical, functional and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen / View, modify or delete data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invenio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rene@invenio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Invenio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Invenio and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to rene@invenio.nl.

To ensure that the request for inspection is made by you done, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, machine readable, in this copy zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

Invenio would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national Supervisor, the Dutch Data Protection Authority. This is possible via the following link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen / How we protect personal data

Invenio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op meet rene@invenio.nl

Invenio takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact rene@invenio.nl

Laatste aanpassing / Last update: 17-08-2019.

);